Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Polsce

Rząd polski utworzył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i poprawy gospodarki wodnej w wojewódzkich funduszach – beneficjenci będą mogli wykorzystać te środki na własny użytek. Fundusze są zarządzane przez Ministerstwo Środowiska.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest programem dotacyjnym, który wspiera ochronę środowiska i gospodarkę wodną w następujących dziedzinach:

 • Gospodarka wodna, rozwój i oczyszczanie wód.
 • Ochrona powietrza i klimatu.
 • Ochrona przyrody i kształtowanie krajobrazu.
 • Rozwój gospodarki odpadami i metod ich redukcji.
 • Ochrona roślin i hodowla zwierząt.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zadania funduszu

Do zadań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej należy:

 • Ochrona i zwiększenie zasobów wodnych.
 • Ochrona i poprawa stanu ochrony gleb i wód.
 • Ochrona i poprawa stanu różnorodności biologicznej.
 • Wspieranie badań naukowych, w tym prowadzenie badań naukowych dotyczących wyżej wymienionych zagadnień.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków WFOŚiGW

W 2021 r. do WFOŚiGW wpłynęły wnioski o dofinansowanie o wartości 1 021 703 903 zł (289 656 494 zł). Fundusz wybrał do realizacji następujące projekty:

 • Projekt monitoringu środowiskowego zasobów wód podziemnych z dorzecza Warty oraz przepływu wód podziemnych z Jeziora Tucholskiego.
 • Projekt renaturyzacji i ochrony krajobrazu sandomierskiego.
 • Projekt zagospodarowania rekreacyjnych zasobów wodnych na jeziorach Lubelszczyzny.

Konkursy ofert WFOŚiGW

Minister Środowiska może w każdym czasie ogłaszać nabory wniosków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wnioski powinny zawierać szczegółowy opis planowanego przedsięwzięcia, w tym standardowe formularze i kryteria oceny.

Fundusz może przyznać do 40% wnioskowanej kwoty. Pozostała część powinna pochodzić od beneficjenta.

Potencjalni beneficjenci powinni przygotować i złożyć wniosek do Funduszu w czasie trwania naboru. Nabór może być przedłużony maksymalnie o cztery miesiące.

Projekty, które najbardziej nadają się do dofinansowania z Funduszu, to duże projekty infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska lub gospodarki wodnej, takie jak infrastruktura gospodarki wodnej, monitoring środowiska, wyposażenie technologiczne, zagospodarowanie i wykorzystanie terenów rekreacyjnych, a także rozwój wiedzy specjalistycznej i innowacyjności w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.