WZMIUW
wzmiuw.pl
Przetargi na usługi melioracyjne co warto wiedzieć?
Zamowienia publiczne

Co zrobić jeśli nie zostanie się wybranym w przetargu na usługi melioracyjne?

Jeśli nie ma wybranego oferenta na usługi melioracyjne, Wydział Robót Publicznych może przystąpić do realizacji prac. Istnieje wiele powodów, dla których oferent może nie zostać wybrany, w tym niska cena końcowa oferty, brak finansowania lub niemożność spełnienia minimalnych wymagań dotyczących prac.

W takich przypadkach wydział może przystąpić do prac, stosując alternatywne środki, takie jak ponowne wyłożenie istniejących kanałów piaskiem lub żwirem oraz ręczne oczyszczanie.

Jakie są koszty udziału w przetargu na usługi melioracyjne?

Koszt przetargu na usługi drenażowe różni się w zależności od rodzaju prac i ich lokalizacji. Za przygotowanie jednego przetargu należy zapłacić od 10 000 do 50 000 zł. Obejmuje to opłaty dla wykonawcy rządowego i jego przedstawiciela, koszty reklamy i publikacji oraz inne koszty administracyjne.

Kto może wziąć udział w przetargu na usługi melioracyjne?

W przetargu na usługi drenażowe może wziąć udział każda prywatna firma lub organizacja. Oferenci są zobowiązani do złożenia szczegółowej propozycji określającej zakres prac, materiały, które mają być użyte, metody pracy i inne stosowne informacje.

Jakie dokumenty należy złożyć w celu udziału w przetargu na usługi melioracyjne?

Wybrany oferent musi złożyć w Wydziale Robót Publicznych następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz ofertowy
 • proponowaną cenę zamówienia
 • dokumenty dotyczące doświadczenia firmy w dziedzinie odwadniania
 • zabezpieczenie finansowe lub akredytywa

Jak przygotować się do przetargu na usługi melioracyjne?

Powinieneś zapoznać się z zakresem prac, harmonogramem projektu oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych. Należy również zapoznać się z firmą, do której planuje się złożyć ofertę. Firma powinna być w stanie udzielić szczegółowych informacji o swoim doświadczeniu w dziedzinie odwadniania oraz o wszelkich zdobytych nagrodach i kontraktach.
Przykładowe przetargi:

 • Izolacja fundamentów i ścian
 • Instalacja rur perforowanych
 • Czyszczenie kanalizacji burzowej
 • Budowa rowu odwadniającego
 • Wykopanie małej żwirowni
 • Budowa laguny na nawóz organiczny
 • Oczyszczanie pola golfowego
 • Mała przepompownia przemysłowa

Izolacja fundamentów i wykonanie drenażu odwadniającego

W tym przypadku firma wykona izolację zewnętrznej strony fundamentu i ściany domu, a następnie wybuduje mały rów odwadniający na zewnętrznej ścianie fundamentu. Izolacja fundamentów i budowa rowu odwadniającego zwykle nie są uwzględniane w regularnych planach konserwacji i mogą być dodatkowo płatne.

Wykonanie ekspertyz na terenie działania Nadzoru Wodnego

Usługa ta obejmuje wykonanie ekspertyzy stanu kanalizacji i drenażu obsługiwanej nieruchomości. Ekspert określa również, czy w kanalizacji wystąpił problem i sporządza raport z zaleceniami dotyczącymi usunięcia problemu. Koszt tej usługi różni się w zależności od lokalizacji.

Budowa kanału technologicznego

Ta usługa jest zwykle wykonywana po wykryciu zatoru w kanalizacji. Kanał technologiczny to plastikowa rura, która jest otoczona materiałem hydroizolacyjnym i przymocowana do zewnętrznej części domu. Usługa obejmuje wykopanie rowu w celu umieszczenia w nim plastikowej rury, a następnie zasypanie go ziemią. Ten rodzaj budowy kanału zazwyczaj nie jest uwzględniany w planach regularnej konserwacji i może wiązać się z dodatkową opłatą.

Udrażnianie rowów melioracyjnych

Podczas tych prac odwadniających wykonawca wykopie ziemię w rowie odwadniającym i zainstaluje rury odwadniające. Do odwodnienia rowu wymagane jest pozwolenie. Upewnij się, że wykonawca ma pozwolenie i jest świadomy wszelkich lokalnych przepisów, które mogą zabraniać prac odwadniających na danym terenie. Jeśli wykonawca nie posiada zezwolenia, może zostać ukarany grzywną lub karą pozbawienia wolności i wpisem do rejestru karnego.

Czyszczenie rowów melioracyjnych

Podczas tych prac odwadniających wykonawca oczyści rów odwadniający, usuwając z niego wszelkie rośliny i inne zanieczyszczenia. Prace te są często wymagane po zimie, kiedy powódź powoduje gromadzenie się lodu i błota w rowach odwadniających. Wykonawca powinien być w stanie zapewnić usługi czyszczenia jako część swojego pakietu przetargowego.