Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został utworzony w 2001 r. przez rząd polski w celu ochrony zasobów wodnych i zarządzania nimi.

Narodowy Fundusz jest niezależną instytucją rządową, zarządzaną przez Skarb Państwa. Pierwszym prezesem Funduszu był Marek Kornatowski, a pierwszym zastępcą prezesa – Zbigniew Chwedoruk. Obecnym prezesem jest Jacek Krawiec, a dyrektorem generalnym – Janusz Zalewski.

W skład Kuratorium wchodzi 18 członków, z których 12 jest powoływanych przez Zgromadzenie Narodowe, a sześciu przez Ministra Środowiska. Narodowy Fundusz jest nadzorowany przez Krajową Radę Gospodarki Wodnej, która została utworzona na mocy ustawy o Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – działania

Działalność Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmuje:

 • Monitorowanie realizacji Planu działań na rzecz ochrony środowiska,
 • Pobieranie opłat za ochronę środowiska i gospodarkę wodną od przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym odpowiedzialnych za ochronę środowiska i gospodarkę wodną zgodnie z prawem,
 • Dotowanie projektów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zatwierdzonych przez wydziały ochrony środowiska i gospodarki wodnej prowincji, gmin i regionów autonomicznych,
 • Pomoc prowincjom, gminom i regionom autonomicznym w tworzeniu wydziałów ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • Organizowanie seminariów i kursów szkoleniowych na temat ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • Współpraca z odpowiednimi departamentami w celu zapewnienia pomocy technicznej opartej na ekosystemach.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – cele

Cele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to:

 • Rozwijanie opartego na nauce podejścia do gospodarki wodnej i ochrony środowiska.
 • Zwiększenie odporności wód i wybrzeża. Promowanie zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych.
 • Utrzymanie i zwiększenie dostępu do wody na wszystkich obszarach Polski.
 • Zachowanie i utrzymanie dobrego stanu środowiska wodnego.
 • Zwiększenie efektywności wykorzystania wody i energii.
 • Wzmocnienie partnerstwa między władzami federalnymi, stanowymi i lokalnymi oraz z sektorem prywatnym.

Centrum również prowadzi działalność badawczą, edukacyjną i szkoleniową, a także wspiera wdrażanie programów i polityk związanych z funduszem.