Melioracje w województwie śląskim

Najciekawszą wiadomością w tym zakresie jest fakt, że władze województwa śląskiego dokonują obecnie przeglądu polityki melioracji. Zwracają szczególną uwagę na ochronę przyrody i bioróżnorodność, a także na interesy społeczności lokalnych.

Władze starają się także włączyć je w proces rekultywacji. Jest to obiecująca tendencja, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że województwo śląskie jest bardzo ubogim obszarem.

Sytuacja jest tym bardziej obiecująca, że władze województwa śląskiego podchodzą obecnie do projektów rekultywacyjnych z innej perspektywy. Poszukują partnerów, którzy byliby gotowi sfinansować projekty rekultywacyjne. Jeśli to się powiedzie, takie podejście może otworzyć drzwi szerszemu gronu partnerów.

Melioracje w województwie śląskim – problemy

Główne problemy związane z projektem melioracji w województwie śląskim dotyczyły aspektów ekologicznych, społeczno-ekonomicznych i instytucjonalnych.

Do problemów ekologicznych należało zniszczenie cennych lasów i terenów podmokłych, które musiały zostać zastąpione obszarami mniej wartościowymi. Tereny zastępcze często były także mniej przydatne dla rolnictwa.

Obszary zastępcze były często mniejsze i mniej żyzne. Rozwój infrastruktury na nowych terenach był często utrudniony. Rekultywacja śląskich terenów podmokłych była szczególnie problematyczna, ponieważ obszar ten był zamieszkany. Domy były często burzone, co prowadziło do poważnych problemów z ochroną mieszkańców. Problematyczne były także aspekty społeczno-gospodarcze projektu. Rekultywacja terenów to złożony, długotrwały proces. Rekultywacja śląskich terenów podmokłych wymagała dużych inwestycji, ale przyniosła bardzo niewielkie korzyści.

Fundusze inwestycyjne były często niewystarczające, co oznaczało, że rząd musiał zaciągać pożyczki. Ponieważ budżet państwa już wtedy był bardzo napięty, projekt rekultywacji musiał konkurować o środki z wieloma innymi ważnymi potrzebami.

Negatywny wpływ miały także instytucjonalne aspekty projektu. ZF był przedsiębiorstwem państwowym, co oznaczało, że jego decyzje były uzależnione od względów politycznych. Doprowadziło to do tego, że województwo śląskie było jednym z województw, w których ludność miała najmniejszy wpływ na podejmowanie decyzji.

Melioracje w województwie śląskim – znaczenie

Najważniejszym znaczeniem melioracji w województwie śląskim jest konieczność ochrony i poprawy stanu środowiska ekologicznego w Polsce. Współczesna historia śląskich terenów podmokłych jest ściśle związana z rozwojem przemysłowym Polski. Obszar ten był jednym z najważniejszych źródeł węgla i rud żelaza.

Charakter mokradeł został w znacznym stopniu zmieniony przez industrializację oraz budowę licznych kopalń i hut. Przemysł wydobywczy i huty odprowadzały na tereny podmokłe ogromne ilości odpadów, co doprowadziło do zniszczenia większości cennych ekosystemów. Zastępujące je tereny podmokłe były zwykle mniej wartościowe i mniej odpowiednie do ochrony ekosystemów. Warunki ekologiczne obszarów podmokłych są bardzo złe.

Powierzchnia śląskich terenów podmokłych wynosi zaledwie 17 000 km2 (6 700 m²). Jest to jeden z najmniejszych obszarów wśród dużych obszarów podmokłych Europy, gdzie warunki są odpowiednie dla ochrony licznych gatunków flory i fauny. Całkowita powierzchnia śląskich mokradeł stanowi zaledwie jedną piątą powierzchni Nowego Jorku. Po rekultywacji śląskich mokradeł środowisko ekologiczne województwa ulegnie jeszcze większemu pogorszeniu.