Melioracje województwa małopolskiego

Podstawowym celem rekultywacji gruntów w województwie małopolskim jest produkcja gruntów rolnych. Osiąga się to poprzez przekształcanie naturalnych lub sztucznych terenów podmokłych w grunty orne.

Drugim krokiem jest zmniejszenie ilości gruntów o niskiej jakości, nieurodzajnych. Trzecim krokiem jest ochrona i zwiększenie ilości terenów podmokłych i leśnych. Ostatnim celem jest stworzenie bardziej niezawodnego zaopatrzenia w wodę.

Melioracje w województwie małopolskim – rodzaje

Najczęściej spotykane rodzaje melioracji w województwie małopolskim to ochrona przeciwpowodziowa i zaopatrzenie w wodę. Te dwa typy melioracji stanowią prawie 90% wszystkich melioracji wybudowanych w województwie. Melioracje przeciwpowodziowe chronią gleby przed zalaniem, a grunty rolne przed nadmiernymi szkodami powodowanymi przez wodę.

Zwykle buduje się je na glebach, które bardzo łatwo ulegają zniszczeniu przez wodę, takich jak gleby żwirowe i piaszczysto-gliniaste.

Melioracje wodociągowe są zwykle budowane na glebach skalistych i gliniastych, które są mniej podatne na zalewanie, ale mają mniejszą zdolność zatrzymywania wody.

Melioracje w województwie małopolskim – znaczenie

Znaczenie melioracji w województwie małopolskim można mierzyć ilością wydanych na nie pieniędzy. W latach 1789-1896 rząd wydał na melioracje w tym regionie prawie 200 milionów złotych. To mniej więcej równowartość dzisiejszych 50 milionów dolarów. Innym wskaźnikiem znaczenia melioracji w Małopolsce jest duża liczba inżynierów, którzy przy nich pracowali. W Polsce istnieje ponad 100 różnych typów inżynierów, a każdy z nich ma swoją specjalność.

Jednym z najczęstszych zawodów inżyniera była inżynieria lądowa i wodna, która zajmowała się zasobami wodnymi. Liczba ta znacznie wzrosła po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r., kiedy to rząd rozpoczął szeroko zakrojony program melioracji.

Melioracje w województwie małopolskim są dość typowe dla Polski. Na lewym brzegu Wisły znajdują się liczne jeziora, bagna i mokradła. Gleby na tych terenach są często mało przydatne dla rolnictwa, dlatego też na tych terenach powstawały pierwsze melioracje. Celem tych melioracji było stworzenie bardziej stabilnych warunków do uprawy roślin. Najbardziej rozpowszechnionym typem melioracji na prowincji jest teren podmokły.

Zazwyczaj tworzy się je poprzez zmianę kierunku biegu rzeki, odcięcie jej dawnych terenów zalewowych za pomocą wałów, a następnie zbudowanie kanału kierującego wodę do nowego terenu podmokłego. Ponieważ gleby na tym obszarze są często bardzo ubogie, często są one również wymieniane. Rekultywacja gruntów w województwie małopolskim jest także wykorzystywana jako źródło osadników. Rząd przekazuje kolonistom tytuł własności do odzyskanych gruntów, a ci mają możliwość ich późniejszego odkupienia.