Inżynieria melioracji podstawowe pojęcia

Inżynieria melioracji podstawowe pojęcia

Inżynieria melioracji budowa i eksploatacja urządzeń melioracyjnych

Inżynieria rekultywacji gruntów obejmuje projektowanie i budowę różnych obiektów do rekultywacji gruntów. Instalacje te są wykorzystywane do oczyszczania różnych zanieczyszczonych gleb, w tym gleb przemysłowych i miejskich zanieczyszczonych różnymi substancjami, w tym odpadami niebezpiecznymi, produktami ropopochodnymi i substancjami zakazanymi przez przepisy. Przykłady takich zanieczyszczonych gleb obejmują:

 • Gleby zanieczyszczone olejami i smarami
 • Gleba zanieczyszczona chemikaliami lub materiałami radiologicznymi
 • Gleba zanieczyszczona materiałami z pojemników
 • Gleba zanieczyszczona odpadami z budowy i rozbiórki (C&D)
 • Gleba zanieczyszczona odpadami ludzkimi i zwierzęcymi
 • Gleba zanieczyszczona przez patogeny
 • Gleba zanieczyszczona pigmentami i innymi barwnikami
 • Gleba zanieczyszczona azbestem
 • Gleba zanieczyszczona urobkiem z kopalni węgla
 • Gleba zanieczyszczona odpadami komunalnymi i przemysłowymi
 • Gleba zanieczyszczona przez ciepło wytworzone w procesie produkcyjnym
 • Gleba zanieczyszczona osadami węglowodorowymi
 • Gleba zanieczyszczona metalami ciężkimi
 • Gleba zanieczyszczona toksycznymi cieczami i gazami
 • Gleba zanieczyszczona związkami niestabilnymi
 • Gleba zanieczyszczona innymi substancjami nierozpuszczalnymi

Inżynieria melioracji metody melioracji gruntów

Podstawą inżynierii środowiska jest nauka inżynierska, która wykorzystuje jednolite zasady i teorie do wyjaśniania i przewidywania zachowania maszyn i systemów, a także do ich projektowania i analizowania. Dziedzina inżynierii środowiska jest ściśle powiązana z hydrologią, która bada mechaniczne interakcje między wodą a skałami; geologią, która bada skład, strukturę i pochodzenie gleby; oraz biologią, która bada ewolucję, charakterystykę i zastosowania organizmów żywych.

Inżynieria rekultywacji to zastosowanie tych dyscyplin do projektowania i budowy systemów inżynieryjnych w celu skutecznej i ekonomicznej rekultywacji skażonych terenów. Inżynierowie środowiska mogą pracować w zespole przy projektach na dużą skalę, mogą pracować jako konsultanci dla klientów przemysłowych lub mogą pracować samodzielnie jako prywatni konsultanci.

Niektóre z głównych problemów, z jakimi borykają się inżynierowie zajmujący się rekultywacją gruntów, obejmują następujące zagadnienia:

 • kwestie własności gruntów
 • negocjacje z właścicielami gruntów w sprawie służebności i dostępu
 • zagadnienia inżynierii glebowej i geotechnicznej
 • projektowanie i budowa obiektów rekultywacyjnych
 • eksploatacja i utrzymanie rekultywacji
 • czynniki ekonomiczne
inzynieria melioracji

Inżynieria środowiska zagadnienia związane ze składowaniem odpadów

Składowiska odpadów są najbardziej rozpowszechnioną formą odpadów środowiskowych. Zazwyczaj są one wyłożone wykładziną lub ogrodzone w celu ochrony przed zwierzętami i mogą być objęte wymogiem uzyskania zezwolenia na prowadzenie składowiska. Kwestie związane z wysypiskami obejmują następujące zagadnienia:

 • nieprzyjemny zapach
 • muchy
 • zanieczyszczenie wód gruntowych
 • zanieczyszczenie gleby i wód gruntowych
 • odcieki i spływy
 • emisja metanu
 • emisja gazów cieplarnianych
 • pył z gleby
 • usuwanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych (C&D)

Inżynieria środowiska zagadnienia związane z ochroną wód

Woda odgrywa ważną rolę w życiu zarówno ludzi, jak i środowiska. Na wielu obszarach dostęp do czystej wody jest ograniczony. Do najczęstszych zagadnień związanych z ochroną wody w inżynierii środowiska należą:

 • zanieczyszczenie wody
 • magazynowanie i dystrybucja wody
 • uzdatnianie i oczyszczanie wody
 • ochrona wód
 • rekultywacja wody
 • prawa wodne

Inżynieria środowiska zagadnienia związane z ochroną powietrza

Jakość powietrza ma wpływ na zdrowie człowieka, dlatego należy ją uważnie monitorować. Zanieczyszczenie powietrza może być skutkiem działalności przemysłowej, motoryzacyjnej i rolniczej, a także działalności mieszkaniowej i handlowej. Zanieczyszczenie powietrza na obszarach miejskich może powodować różne problemy zdrowotne, takie jak trudności z oddychaniem, podrażnienia skóry i oczu, bóle głowy i mdłości.

Zanieczyszczenia powietrza mogą również powodować śmierć. Zagrożenia dla zdrowia związane z zanieczyszczeniem powietrza można ograniczyć poprzez zastosowanie kontroli inżynieryjnych, takich jak urządzenia do redukcji emisji w źródłach stacjonarnych, wdrożenie programu wydawania pozwoleń i monitorowania oraz stosowanie najlepszych praktyk zarządzania przez cały czas.

Do najczęstszych rodzajów zanieczyszczeń powietrza powodowanych przez zakłady rekultywacji należą:

 • Zubożenie warstwy ozonowej: Nadmierna ilość ozonu w atmosferze, często spowodowana emisjami przemysłowymi.
 • Pył zawieszony: Małe, złożone cząsteczki znajdujące się w powietrzu, które mogą powodować różne problemy zdrowotne, w tym obniżenie wydolności płuc oraz wzrost zachorowań na astmę i raka płuc.
 • Gatunki inwazyjne: Wprowadzenie gatunków nierodzimych na nowe obszary, często w wyniku przypadkowego lub celowego uwolnienia odpadów rolniczych lub ozdobnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *